Όροι

banner imagebanner image
Όροι & Προϋποθέσεις
Dream Cars | Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων & Μοτοσυκλετών Σκόπελος
Όροι Ενοικίασης Αυτοκινήτου

Με το μισθωτήριο συμβόλαιο, η εταιρεία εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή το  αυτοκίνητο που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου και το οποίο ανταποκρίνεται απόλυτα στις προτιμήσεις του μισθωτή με τους ακόλουθους όρους :

1. Ο μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο, αφού εξακρίβωσε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από κάθε άποψη. Οφείλει να το παραδώσει στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε, με όλα τα εργαλεία, τροχούς  και αξεσουάρ, στο συγκεκριμένο σημείο που έχει συμφωνηθεί και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος.

Εάν ο μισθωτής δεν παραδώσει το αυτοκίνητο στο συγκεκριμένο τόπο και σε υπάλληλο της εκμισθώτριας εταιρείας , θεωρείται ότι εγκατέλειψε το αυτοκίνητο με τις ανάλογες νομικές συνέπειες σε περίπτωση ζημιών ή χρηματικής οφειλής προς την εταιρεία.

2. Στο συμβόλαιο αυτό αναφέρεται ο χρόνος της ενοικιάσεως . Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει την μίσθωση, υποχρεούται να ειδοποιήσει την εταιρεία 24 ώρες πριν την αρχική συμφωνία επιστροφής.

Η εκμισθώτρια εταιρεία έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λύσει χωρίς συνέπειες την σύμβαση αυτή, εάν κρίνει ότι ο μισθωτής είναι επιζήμιος, για τα συμφέροντα της εταιρείας, ή δεν τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και παραβαίνει τους όρους της παρούσας συμβάσεως.

3. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση κατά τον χρόνο της μισθώσεως να προφυλάσει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, το λάδι, το νερό κ.λ.π. επίσης να ελέγχει την κατάσταση των ελαστικών και εάν το αυτοκίνητο έχει ασφάλεια στην κίνηση του.

Ο μισθωτής ευθύνεται και υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία για ζημιές που προέρχονται από έλλειψη προσοχής. Επίσης υποχρεούται να πληρώσει την βενζίνη κατά την διάρκεια της ενοικιάσεως.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να επιφέρει στο αυτοκίνητο τροποποιήσεις, να προβεί σε μηχανολογικές ή άλλες εργασίες, σε αντικατάσταση εξαρτημάτων, σε παραβίαση του χιλιομετρητή, τυχόν παραβίαση των παραπάνω θα συνεπάγεται την ποινική του δίωξη.

4. Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για απώλειες ή φθορές αντικειμένων των πελατών, οι οποίοι επιβαίνουν στο αυτοκίνητο, είτε αυτά έχουν εγκαταληφθεί στα γραφεία πριν ή μετά την σύμβαση .

5. Ο μισθωτής όταν δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, προς αποφυγή κλοπής του αυτοκινήτου ή εξαρτημάτων του .

6. Η εκμισθώτρια εταιρεία έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια κι έλαβε όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την αποφυγή μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου, και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιά, οποιαδήποτε από αυτήν προερχόμενη άμεσο ή έμμεσο ζημία του μισθωτού.

7. Ο μισθωτής οφείλει να πληρώσει συγκεντρωτικά τα ακόλουθα :

α) Τις χρεώσεις για παραδόσεις και παραλαβές, εάν έχουν καταλογισθεί στην σύμβαση αυτή.
β) Την ασφαλιστική αποζημίωση για την περίπτωση αποδοχής μικτής ασφαλίσεως.
γ) Το ποσοστό του φόρου που αναλογεί επί του συνόλου των ανωτέρω.
δ) Εάν ο ενοικιαστής καθυστερήσει το αυτοκίνητο μετά την συμφωνημένη ώρα επιστροφής χρεώνεται για κάθε μια ώρα το 1/5 της ημερήσιας χρεώσεως ελευθέρων χιλιομέτρων.

8. Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:

α) από οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας μικρότερης των 23 ετών
β) από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει άδεια οδηγήσεων ή την έχει αποκτήσει σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών
γ) για εκμάθηση οδήγησης
δ) κατά παράβαση της παρούσης συμβάσεως
ε) Να μεταφέρει επιβάτες ή πράγματα έναντι αμοιβής
στ) Να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες από ότι ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του
ζ) Να μεταφέρει βαρέα αντικείμενα ή δύσοσμα εμπορεύματα ή ναρκωτικά ή όπλα
η) Για ρυμούλκηση άλλου αυτοκινήτου ή τρέιλερ
θ) Σε αγώνες αυτοκινήτου ταχύτητας ειδικών διαδρομών κ.λ.π.
ι) Από κάθε πρόσωπο που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών
κ) Από κάθε πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας εταιρείας
λ) Γενικώς για κάθε σκοπό που αντίκειται στους Ελληνικούς Νόμους
μ) Εκτός της Σκοπέλου χωρίς την έγγραφη άδεια της εκμισθώτριας εταιρείας

9. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και υποχρεούται να πληρώσει το αντίτιμο των παραβάσεων, που έγιναν κατά την διάρκεια της μισθώσεως, έστω και αν τα ανωτέρω ποσά απαιτηθούν μετά τη λήξη της μισθώσεως.

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α) Βασική
Tο αυτοκίνητο καλύπτεται με ασφάλεια προς τρίτους , και ο ενοικιαστής ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο αυτοκίνητο.

β) Μικτή (CDW)
Ο ενοικιαστής  έχει ποσό απαλλαγής ευθύνης σε περίπτωση ζημιάς του αυτοκινήτου για όλες τις κατηγορίες 500€ (εξαιρούνται της ασφαλίσεως τα λάστιχα των τροχών, ο εσωτερικός χώρος και το κάτω μέρος του αυτοκινήτου) όταν αποδεχθεί τους σχετικούς όρους του παρόντος και καταβάλει επί πλέον το ποσό των 10€ αντίστοιχα, επί ημερήσιας βάσεως και μέχρι 14 ημέρες το ανώτερο.

Απαραίτητη προϋπόθεση, ότι ο μισθωτής θα τηρεί κατά τον χρόνο της ενοικιάσεως τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που ισχύουν κάθε φορά.

11. Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου είδους συμβάντος, ο μισθωτής έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τα κατωτέρω ασφαλιστικά:

α) Να βγάλει φωτογραφίες του ατυχήματος
β) Να καλέσει την αστυνομία
γ) Να καταγράψει ονόματα και διευθύνσεις από αυτόπτες μάρτυρες
δ) Να μην δεχθεί καμμία ευθύνη για το ατύχημα μέχρι να καταλογισθούν οι ευθύνες από τους αρμόδιους
ε) Να επικοινωνήσει επειγόντως διά τηλεφώνου ή άλλου σύντομου μέσου με την  εταιρεία
στ) Να καταγράψει κάθε απαραίτητη πληροφορία για το 
ατύχημα (όνομα άλλου οδηγού, αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου κ.λ.π.)
ζ) Να υποβάλλει στην εταιρεία εντός 24ώρου από το ατύχημα υπογεγραμμένο σημείωμα που να περιγράφει το συμβάν.

12. Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν μπορεί να παραιτηθεί από κανένα δικαίωμα είτε αναφέρεται στη σύμβαση αυτή, είτε συμπεριλαμβάνεται στις νόμιμες διατάξεις που ισχύουν πέρα από τη σύμβαση αυτή .

13. Προβλήματα παραδόσεων δυνατόν να μας υποχρεώσουν εις ακύρωση ή αντικατάσταση κρατηθέντος αυτοκινήτου.

14. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την μίσθωση αυτή, για την επίλυση τους αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως του Βόλου.

15. Το γραφείο δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει χρήματα πριν τη λήξη της συμφωνημένης μισθώσεως.

16. Δεν υπάρχει ασφάλεια σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται ρητά στον Κ.Ο.Κ.

17. Ασφαλιστική κάλυψις: Ο μισθωτής καλύπτεται δι ασφαλίσεως συμφώνων προς το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.489/1976 δια θανάτωσιν ή πρόκλησιν σωματικών βλαβών κατά τρίτων και ζημιάς πραγμάτων τρίτων, άλλως δια της ελάχιστης ασφαλιστικής καλύψεως την οποία προβλέπει ο εκάστοτε ισχύων νόμος κατά τον χρόνον της μισθώσεως.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ:
Ημερήσια χρέωση 5€ για έναν επιπλέον οδηγό

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ:
Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 4€ ημερησίως.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Για την ενοικίαση ενός οχήματος είναι απαραίτητη μια πιστωτική κάρτα (Visa, Master Card, American Express), ακόμη και αν η πληρωμή γίνει σε μετρητά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Το καύσιμο υπολογίζεται σε όγδοα. Το όχημα θα πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμου που παραδόθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν χρεώσεις 12€ συν το κόστος του καυσίμου που λείπει. Δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται χρήματα για επιπλέον καύσιμο στο ρεζερβουάρ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Απαγορεύεται η οδήγηση σε δύσβατους χωματόδρομους, και γενικότερα η κακή χρήση. Ισχύουν χρεώσεις έως και 80€ για ειδικό καθαρισμό σε οχήματα που θα επιστραφούν με υπερβολικά βρώμικο εσωτερικό (π.χ. λεκέδες από φαγητό, καφέ, άμμο, τρίχες ζώων κ.λ.π.) υποδηλώνοντας κακή χρήση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Στην περίπτωση ατυχήματος υπάρχει μη επιστρεφόμενη χρέωση 60,00€.

ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει πλήρης ευθύνη για τυχόν τροχαίες παραβάσεις και υποχρεούται να εξοφλήσει τις όποιες οφειλές στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρεωθεί το ποσό της παράβασης συν το ποσό αναφερόμενο ως «Διαχειριστικά έξοδα».

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το μίσθωμα μπορεί να πληρωθεί με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (Visa, Master Card, American Express, Diners), με μετρητά και με τραπεζική κατάθεση ή PayPal τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη της ενοικίασης.
Για την ολοκλήρωση μιας κράτησης απαιτείται προκαταβολή, ίση με το 25% της συνολικής τιμής ενοικίασης.
Ανεξαρτήτου τρόπου πληρωμής μία πιστωτική ή χρεωστική (Visa, Master Card, American Express) είναι απαραίτητη για λόγους εγγύησης.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μέχρι και 15 μέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής. Για ακυρώσεις εντός του διαστήματος των 7 ημερών πριν την άφιξη δεν επιστρέφεται το σύνολο της προκαταβολής.

ΣΥΜΒΑΣΗ
Με την παραλαβή του οχήματος υπογράφεται αντίστοιχη σύμβαση μίσθωσης που περιέχει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ασφάλεια  κατ'επιλογή
Απεριόριστα Χιλιόμετρα
Χάρτη Περιοχής
24ωρη Οδική Βοήθεια
ΦΠΑ

Δωρεάν παράδοση/παραλαβή στο λιμάνι της Γλώσσας.
 
 
 
Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστα και σε άριστη κατάσταση μηχανάκια με τα οποία θα έχουν την ευκαιρία, μετακινούμενοι με άνεση και ασφάλεια, να ανακαλύψουν τις ομορφιές της Σκοπέλου.

Επιλέξτε και εσείς για τις επόμενες διακοπές σας την Dream Cars, μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες ενοικίασης οχημάτων στην Σκόπελο, και απολαύστε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.